Adatkezelés - Adatvédelem (GDPR)

Tisztelt Ügyfelünk / leendő Ügyfelünk / Érdeklődő!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek, valamint a 2018.05.25. napjától alkalmazandó egységes európai adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfelelés érdekében ezen az oldalon találja cégünk Adatvédelmi Tájékoztatóját, Adatvédelmi Szabályzatát, és az ehhez kapcsolódó dokumentációkat. Ezeket megtekintheti, illetve le is töltheti!
Bármilyen jellegű észrevételével, kérdésével kapcsolatban adatvédelmi tisztviselőnk az Ön rendelkezésére áll az info@pcm.hu e-mail címen!

Adatvédelmi Tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek, valamint a 2018.05.25. napjától alkalmazandó egységes európai adatvédelmi rendeletnek (GDPR) való megfelelés érdekében az alábbi tájékoztatást tesszük.
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt vásárlóinkat, partnereinket, hogy a Plex-Com-Medik Kft. „Adatvédelmi – adatkezelési szabályzat” -ban ismerteti azt, hogy a Plex-Com-Medik Kft. hogyan kezeli az Ön személyes adatait, amikor termékeit és szolgáltatásait igénybe veszi. A Plex-Com-Medik Kft adatkezelései során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, annak megtartásával és annak szellemében jár el. A fenti okokból frissítettük Adatvédelmi Szabályzatunkat, mely így bővebb tájékoztatást nyújt arról, hogy a Plex-Com-Medik Kft hogyan védi az Ön adatait, és arról is, hogy hogyan élhet az adataihoz fűződő érintett jogaival. A korábban megadott adatait ennek megfelelően kezeljünk mindaddig, amíg másképp nem rendelkezik. 2018.05.25-től érvényes „Adatvédelmi – adatkezelési szabályzat” megtekinthető nyomtatott formában székhelyünkön, digitálisan ezen az oldalon, illetve letölthető a jobb oldalt található linkről!

Amennyiben Ön a Plex-Com-Medik Kft.-nek értékesítés, kiszolgálás, számlaadás, ajánlatadás, szerződéskötés, áruátvétel, szerviz, panasztétel, hitelügyintézés, promóciós és marketing célból személyes adatait megadja, tudomásul veszi, hogy a jogszabályban előírtak szerint a Plex-Com-Medik Kft. a személyes adatokat kezeli, tárolja, esetlegesen továbbítja.

Amennyiben adatai kezeléséről másként dönt, munkatársunknál kérjen nyilatkozat tételhez nyomtatványt, vagy töltse le a jobb oldalt található linkről! Adatai tárolását, kezelését kizárólag a jogszabályi előírások alapján végezzük. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, bármely érintett:

 • a Plex-Com-Medik Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez megkereséssel fordulhat az info@pcm.hu e-mail címen
 • az illetékes bírósághoz jogorvoslatért fordulhat
 • panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu )

Adatkezelési - Adatvédelmi Szabályzat

A Plex-Com-Medik Kereskedelmi Orvostechnikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 3636. Sajógalgóc, Szent István tér 6., cégjegyzékszám: Cg. 05-09-010751, adószám: 13129987-2-05, postai cím: 3636. Sajógalgóc, Szent István tér 6., a továbbiakban: „PLEX-COM-MEDIK” vagy „Adatkezelő” ) elkötelezett az Ön személyiségi jogai védelme iránt. A jelen „Adatvédelmi- adatkezelési Szabályzet” ismerteti, a PLEX-COM-MEDIK hogyan kezeli az Önszemélyes adatait, amikor termékeit és szolgáltatásait veszi igénybe. A PLEX-COM-MEDIK adatkezelései során mindig a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jár el.

1. Adatkezelő

A cég elnevezése: Plex-Com-Medik Kereskedelmi Orvostechnikai és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 3636 Sajógalgóc, Szent István tér 6.
Adószám: 13129987-2-05
Közösségi adószám: HU13129987
Cégjegyzék szám: 05-09-010751
Postai cím: 3636 Sajógalgóc, Szent István tér 6.
Ügyfélszolgálat: 3636 Sajógalgóc, Szent István tér 6.
Ügyfélszolgálat elérhetőség: H-P.: 8:00 – 16:30
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 48 505 242
Mobil: +36 30 535 7919
Fax: +36 48 505 241

2. Az adatkezelés jogalapja és célja

A PLEX-COM-MEDIK az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott célhoz kötöttség alapelvének megfelelően csak meghatározott célból, jogszerűen, tisztességesen, átláthatóan, megfelelő garanciák biztosítása mellett kezel személyes adatokat. Az adatkezelő szolgáltatásai és termékei jellegéből adódóan, az adattakarékosság elvét szem előtt tartva, az alábbi táblázatban meghatározott személyes adatokat kezeli.

Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja*Kezelt adatok köreAdatkezelés időtartama
webshop üzemeltetése, elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtásaérintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)kapcsolattartási adatok, így különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám, jelszóérintett regisztrációjának törléséig
hírlevél szolgáltatás érintettérintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)kapcsolattartási adatok, így különösen: név, email címérintett hozzájárulásának visszavonásáig, leiratkozásig
direkt marketing célból katalógus, más reklámanyagok küldése postai útonérintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)kapcsolattartási adatok, így különösen: név, címérintett hozzájárulásának visszavonásáig
értékesítési folyamatok lebonyolítása, ide értve a termékek kiszállítását futárszolgálat általszerződés teljesítése 6. cikk (1) b) és jogi kötelezettség teljesítése 6. cikk (1) c)kapcsolattartási adatok, így különösen: név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, szig. szám, adóazonosító2000. évi C. törvény alapján bizonylatok megőrzése 8 évig
eszközök bérletére vonatkozó szerződés megkötéseszerződés teljesítése 6. cikk (1) b)kapcsolattartási adatok, így különösen: név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, szig.számbérleti szerződés megszűnéséig
szerviz szolgáltatásszerződés teljesítése 6. cikk (1) b)kapcsolattartási adatok, így különösen: név, cím, telefonszám, e-mail címszerviz időtartama
kitelepülések, kiállítások, rendezvények lebonyolításához szükséges regisztrációérintett hozzájárulása 6. cikk (1) a)kapcsolattartási adatok, így különösen: név, cím, telefonszám, e-mail címrendezvény lebonyolításának időtartama
személy és vagyonvédelmi célból kamerarendszer üzemeltetéseadatkezelő jogos érdeke 6. cikk (1) f)kép- és hangfelvétel2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) 31 § (2) szerint 3 munkanap

*Az adatkezelés jogalapja lehet:

 • az Ön hozzájárulása, amely hozzájárulást Ön bármely időpontban jogosult visszavonni (például hírlevélre való feliratkozás és arról való leiratkozás esetén)
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél (például Ön és az adatkezelő között létrejött adásvételi szerződés teljesítése)
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például számviteli törvényeknek megfelelően bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése)
 • az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

3. Adatok megőrzési ideje

Az adatkezelés kezdete az Ön első regisztrációja vagy első érdeklődése, megrendelése. Az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megszűnik az adatok adatkezelő általi törlésével (például a szerződés megszűnése esetén), vagy az Ön ez irányú kezdeményezésére (például regisztrációjának törlésével, hírlevélről történő leiratkozásával). A személyes adatokat az adatkezelő a korlátozott tárolhatóság alapelvének megfelelően nem őrzi meg hosszabb ideig, mint ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtötte, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig köteles megőrizni.

4. Adatfeldolgozók

A PLEX-COM-MEDIK adatkezelőként csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak. Az adatkezelő adatbázisában tárolt személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja vagy továbbíthatja:

 • Tárhelyszolgáltatók: Ferenczné Sándor Andrea E. V. (2613 Rád, Liget u. 20.)
 • Futárszolgálat kiszállítás céljából: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.)

A PLEX-COM-MEDIK személyes adatokat nem továbbít az Európai Gazdasági Térségen kívüli államba.

5. Érintettek jogai

A mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltak alapján Ön jogosult:

Adatainak hozzáféréshez
Az Ön kérelmére az adatkezelő visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, az érintetti jogairól, a felügyeleti hatósághoz való fordulás jogáról, valamint a profilalkotásról tájékoztatást ad. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában adja meg a kért tájékoztatást Önnek írásban.

Adatainak helyesbítéséhez
Az Ön kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészíti a hiányos személyes adatokat.

Adatok törléséhez, illetve zárolásához
Ön bizonyos esetekben jogosult arra, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. A regisztrált adatokat az adatkezelő kérelemre törli a rendszerből. Ez lehetséges egy e-mail küldésével a info@pcm.hu címre, vagy postai úton egy levél küldésével. Az adatok törlése nem lehetséges, amennyiben a jogszabályi feltételeknek megfelelően az adatkezelés szükséges az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen – így például a direkt marketing céljából történő elektronikus levelek vagy katalógusok küldése ellen. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Adatkezelés korlátozásához
Ön kérheti az adatkezelés korlátozását a következő esetekben: ha vitatja adatai pontosságát, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelőnek nem szabadna kezelni azokat de nem akarja, hogy törlésre kerüljenek, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Önnek szüksége van a jogi igények előterjesztéséhez, valamint, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, de az adatkezelőnek ellenőriznie kell, hogy tovább szükséges-e folytatni azok kezelését.

6. Cookie szabályzat

A „cookie-k” az internetböngésző által a számítógépen, mobil- vagy egyéb eszközön elhelyezett és tárolt kisméretű, szöveges fájlok. Az internetböngésző Önről olyan adatokat gyűjt, mint például böngészőjének típusa, operációs rendszere, a meglátogatott weboldalak, a látogatások időpontja, a megtekintett tartalom, a megtekintett reklámok és egyéb „clickstream”-adatok. A funkcionalitás biztosítása érdekében elhelyezett cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez, ezen cookie-k elfogadása nélkül nem garantálható a weboldal elvártaknak megfelelő működése. A cookie-k segítségével megállapítható a weboldal forgalma, beleértve a meglátogatott oldalakat, a látogatók számát és az általuk választott útvonalakat. Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan harmadik fél – például közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld harmadik fél számára, amiket az később más weboldalakon való marketing hirdetések megjelenítésére használ fel. Ön a számítógépén, mobil- vagy egyéb eszközén a cookie-kat manuálisan letilthatja vagy engedélyezheti. A legtöbb internetböngésző lehetőséget nyújt meghatározott cookie-k elfogadására vagy letiltására, illetve valamennyi cookie visszautasítására vagy törlésére. E funkció alkalmazásával kapcsolatban olvassa el saját webböngészőjének útmutatásait – a cookie-k korlátozása vagy letiltása azonban kedvezőtlen hatást gyakorol számos weboldal használhatóságára. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Microsoft Internet Explorer, Edge

7. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

Az adatvédelmi tisztviselő:

 • tájékoztat és szakmai tanácsod ad az adatkezelő, adatfeldolgozó részére az adatvédelmi  jogi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban
 • ellenőrzi a GDPR, valamint az egyéb jogi rendelkezéseknek, továbbá a személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályzatoknak való megfelelést
 • szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi annak elvégzését
 • együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal
 • adatkezelésekkel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat.

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője elérhető:
3636 Sajógalgóc, Szent István tér 6. címen, a +36 30 535 7919 telefonszámon vagy az info@pcm.hu e-mail címen.

8. Jogorvoslatok

Abban a nem várt esetben, ha az érintett személyes adataival kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Ön jogosult:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Telefon: +361-3911400, Web: www.naih.hu )

vagy

 • keresettel bírósághoz fordulni.

Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Infotörvény és a GDPR tartalmazza. Amennyiben az adatkezelési szabályok megsértéséből eredően vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett el, Ön az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. A kártérítéshez való jog érvényesítése iránti igényt bírósági eljárás keretében kezdeményezheti. Ön jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, jogainak a nevében való gyakorlásával, valamint kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan nonprofit jellegű szervet, szervezetet vagy egyesületet bízzon meg, amelyet valamely Magyarország jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik.

9. Alkalmazandó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.)
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pénzmostv.)
 • a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.)

10. Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen „Adatvédelmi – adatkezelési tájékoztató” bármely időpontban történő megváltoztatására. A www.pcm.hu weboldalon található képek, leírások, tartalmak, ezen tájékoztatót is beleértve a PLEX-COM-MEDIK KFT tulajdonát képzik, azok engedély nélküli felhasználása jogi következményeket von maga után!

Letölthető dokumentációk

Elérhetőségeink

Direkt üzenetírás